• English
 • Polski
[seopress_breadcrumbs]

III Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

wezwanie

III Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając imieniem Polska Technika Górnicza Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka), przy al. Korfantego 51/46,  40-160 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008533, posiadającą nr  NIP: 6342412602, REGON: 277499654, kapitał zakładowy 600 000 zł, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), wzywamy akcjonariuszy spółki Polska Technika Górnicza S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

Dokumenty akcji należy składać, w siedzibie Spółki w Katowicach, pod adresem: al. Korfantego 51/46, 40-160 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00. 

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ww. ustawą:

 • wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
 • wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki;
 • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa 
  z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
 • po dniu 1 marca 2021r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana 
  do rejestru akcjonariuszy;
 • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania 
  przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026 r.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki Polska Technika Górnicza S.A.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Targi EXPO KATOWICE

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
congue ligula metus,

Konferencje branżowe

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
congue ligula metus,

Misje zagraniczne

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
congue ligula metus,