• English
  • Polski
[seopress_breadcrumbs]

Zawiadomienie – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

walne-zgromadzenie

Zawiadomienie – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiadomienie – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiej Techniki Górniczej S.A. 

Działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. oraz Uchwały Zarządu nr 4/2021 z dnia 31.05.2021 r. Zarząd Polskiej Techniki Górniczej S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2021 r. (tj. środa) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.       Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.       Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polskiej Techniki Górniczej S.A. 
za rok obrotowy 2020.

7.       Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki Polskiej Techniki Górniczej S.A. 
za rok obrotowy 2020.

8.       Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

9.       Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 wraz z oceną Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

10.   Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany nazwy firmy Polska Technika Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach na EXPO Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

11.   Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany nazwy targów Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE na EXPO KATOWICE. 

12.   Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,

b)      zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 202

c)       pokrycia straty za rok obrotowy 2020,

d)      zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 wraz z oceną Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

e)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020,

f)        udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020,

g)       zmiany nazwy firmy Polska Technika Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach na EXPO Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie § 1 Statutu Spółki PTG S.A.,

h)      zmiany nazwy targów Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE na EXPO KATOWICE,

i)        zmiany Statutu Spółki.

14.   Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

15.   Sprawy różne.

16.   Wolne wnioski.

17.   Zamknięcie posiedzenia.


Materiały do pobrania:

Materiały ZWZA 30.06.2021 r. Polskiej Techniki Górniczej S.A.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Targi EXPO KATOWICE

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
congue ligula metus,

Konferencje branżowe

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
congue ligula metus,

Misje zagraniczne

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
congue ligula metus,