AGENDA Międzynarodowych Targów
EXPO KATOWICE 2022

06.09.2022 r. – pierwszy dzień 07.09.2022 r. – drugi dzień 08.09.2022 r. – trzeci dzień 09.09.2022 r. – czwarty dzień

8.45 – 9.00 
Konferencja prasowa
Sala Prasowa

 9.30 
Otwarcie kas biletowych

 10.00 – 17.00 
Prezentacje ofert Wystawców na stoiskach

 10.00 – 16.00 
5. Polski Kongres Górniczy
„Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?”
Sala Bankietowe: A, B (wydarzenie zamknięte – rejestracja na www.pkg.edu.pl)

11.00 – 11.45 
Uroczyste otwarcie Targów
wystąpienia przedstawicieli: Rządu RP, władz administracyjnych województwa śląskiego, Współgospodarza Targów – Prezydenta Miasta Katowice, Organizatora Targów – Prezesa EXPO Katowice S.A.
Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

11.45 – 12.45  Wizyty oficjalnych gości  na stoiskach

11.50 – 13.45  Konkurs dla Wystawców
Prezentacje konkursowe:
„INNOWACYJNY PRODUKT & TECHNOLOGIE EXPO KATOWICE”
Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

 11.00 – 17.00 
Prezentacje 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Stoisko B – 41, Sektor B (wydarzenie otwarte)

 12.00 – 16.00  Konferencja Silesian Energy Storage Forum 2022
Panele dyskusyjne:

 • Śląski System Magazynowania Energii sposobem na zwiększenie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego”.
 • „Śląski System Magazynowania Energii – formy i możliwości finansowania lokalnych inwestycji
  w obszarze energetyki nisko- i zeroemisyjnej”. W dyskusji przewidziano udział przedstawicieli sektora finansowego.
 • „Śląski System Magazynowania Energii – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami – wyzwanie technologiczne naszego pokolenia”.
  Sala nr 1 i 2 (wydarzenie otwarte)

12.00 – 16.00 
Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu:

 • szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez personel CSRG S.A.
 • pokazy Ratownictwa Wysokościowego ratowników górniczych z CSRG S.A.
  Stoisko B – 40, Sektor B (wydarzenie otwarte)

17.00  Zamknięcie terenów targowych

19.00  Uroczysta Gala dla Wystawców – NOSPR
Sala Kameralna Narodowej Orkiestry Polskiego Radia Kilara 1 (wydarzenie zamknięte)

Agenda Gali:

 • Koncert Inauguracyjny
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu dla Wystawców „INNOWACYJNY PRODUKT & TECHNOLOGIE EXPO KATOWICE”
 • Uhonorowanie Diamentowych Wystawców
 • Spotkania B2B

9.30 
Otwarcie kas biletowych

 10.00
Otwarcie terenów Targów

 10.00 – 17.00 
Prezentacje ofert Wystawców na stoiskach

 10.00 – 16.00 
5. Polski Kongres Górniczy
„Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?”.
Sale: 3, 4, 7, 8 (wydarzenie zamknięte – rejestracja na www.pkg.edu.pl)

 11.00 – 14.00 
Konferencja "Metan z kopalń węgla kamiennego  - stan aktualny i wyzwania "
Agenda:
Metody kontroli i monitorowania emisji metanu.
Regulacje prawne w zakresie emisji metanu do atmosfery.
Technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z kopalni węgla.
Strategia metanowa UE.
Transformacja sektora węglowego.
Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

 11.00 – 17.00 
Prezentacje 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Stoisko B – 41, Sektor B (wydarzenie otwarte)

 11.00 – 17.00 
Spotkania B2B

 11.00 – 17.00 
Wizyty Misji Zagranicznych

 12.00 – 16.00 
Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu:

 • szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez personel CSRG S.A.
 • pokazy Ratownictwa Wysokościowego ratowników górniczych z CSRG S.A.
  Stoisko B – 40, Sektor B (wydarzenie otwarte)

17.00 
Zamknięcie terenów targowych

9.30 
Otwarcie kas biletowych

10.00  
Otwarcie terenów Targów

10.00 – 17.00 
Prezentacje ofert Wystawców na stoiskach

10.00 – 13.00 
Konferencja „Ekologiczne źródła ciepła i paliwa stałe, czy kompromis jest możliwy?”
Agenda:
10.00 -  Odpowiedzialności za produkt, ogólne bezpieczeństwo produktu.
11:00 -  Certyfikacja ekologicznych źródeł ciepła.
11:45 -  Spalanie paliw stałych w ekologicznych źródła ciepła, obieg zamknięty azotu.
12:30 -  Podsumowanie i  zakończenie konferencji.
Sala nr 12 (wydarzenie otwarte)

10.00 – 17.00 
Spotkania B2B
:
Organizator: Sandvik Polska Sp. z o.o.
Sala 25/26 (wydarzenie zamknięte)

10.30 – 11.50 
Prezentacje projektów rozwojowych Lasów Państwowych:

 • Lasy energii
 • Leśne gospodarstwa węglowe
  Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

11.00 – 14.00 
Wizyty Misji Zagranicznych

11.00 – 17.00 
Prezentacje 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Stoisko B – 41, Sektor B (wydarzenie otwarte)

11.30 – 12.00
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu dla Studentów
„INNOWACJE w PRZEMYŚLE EXPO KATOWICE”
Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

12.00 – 13.00 
Konferencja prasowa
z udziałem przedstawiciela kierownictwa UM Katowice i EXPO Katowice S.A.
Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

12.00 – 16.00 
Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu:

 • szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez personel CSRG S.A.
 • pokazy Ratownictwa Wysokościowego ratowników górniczych z CSRG S.A.
  Stoisko B – 40, Sektor B (wydarzenie otwarte)

17.00 
Zamknięcie terenów targowych

9.30 
Otwarcie kas biletowych

10.00 
Otwarcie terenów Targów

10.00 – 13.00 
Prezentacje ofert Wystawców na stoiskach

10.30 – 11.50 
Prezentacje projektów rozwojowych Lasów Państwowych:

 • Mała retencja
  Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

13.00 
Zakończenie Targów

06/09/2022 – first day 07/09/2022 – second day 08/09/2022 – third day 09/09/2022 – fourth day

8:45 a.m. – 9:00 a.m. 
Press conference
Press conference room

9:30 a.m. 
Opening of ticket offices

10:00 a.m. – 5:00 p.m.
Presentations of Exhibitors’ offers at the stands

10:00 a.m. – 4:00 p.m. 
5th Polish Mining Congress
“Mining industry of the 21st century - how to explore, extract and process mineral and energy resources while protecting the climate and the environment?”
Rooms: 3, 4, 7, 8 (closed event - registration at www.pkg.edu.pl)

11:00 a.m. – 11:45 a.m.
Opening ceremony

 • speech by a representative of the Government of the Republic of Poland,
 • speech by the administrative authorities of the Silesian Voivodeship,
 • speech by the Co-Host of the Fair - Mayor of the City of Katowice,
 • speech by the Fair Organiser - President of EXPO Katowice S.A.
  Main Stage, Sector A1 (open event)

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 
Visits by official visitors to stands

11:50 a.m. – 1:45 p.m.
Competition for Exhibitors
Competition presentations:
“EXPO KATOWICE - INNOVATIVE PRODUCT & TECHNOLOGY”
Main Stage, Sector A1 (open event)

11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Presentations by the 13th Silesian Territorial Defence Brigade
Stand B – 41, Sector B  (open event)

12:00 (noon) – 4:00 p.m.
Silesian Energy Storage Forum 2022 Conference
Panel discussions:

 • “Silesian Energy Storage System as a way to increase regional energy security”. During the panel, challenges faced by the residents of Poland and Silesia resulting from current development paradigms, including among others diversification and regionalisation of energy security as a sine qua non for future-oriented energy markets and EU climate neutrality, will be discussed.
 • “Silesian Energy Storage System - funding forms and funding opportunities for local investments in the area of low- and zero-emission energy”. Representatives from the financial sector have been invited to participate in the discussion as well.
 • “Silesian Energy Storage System - balancing, monitoring and management of microgrids - a technological challenge of our generation”. The panel will bring together experts dealing with the reliability of energy supply, installation of systems enabling the measurement, transmission, archiving, processing and visualisation of metering data and, above all, the management of renewable energy at local and regional level, in the context of power system reform, energy transition as well as the National Power System (KSE) and decarbonisation.
  Room no. 1 and 2 (open event)

12:00 (noon) – 4:00 p.m.
Presentations by Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (Central Mine Rescue Station) from
Bytom:

 • training in qualified first aid by CSRG S.A. personnel
 • shows by mine rescuers from CSRG S.A. - Rescue from Height
  Stand B – 40, Sector B  (open event)

5:00 p.m. 
Closing of the Fairgrounds

7:00 p.m. 
Formal Gala - NOSPR
Chamber Hall in the building of the Polish National Radio Symphony Orchestra pl.Kilara 1 (closed event)
Gala Programme:

 • Inaugural Concert
 • Announcement of results and presentation of awards to the winners of the Competition for Exhibitors “EXPO KATOWICE - INNOVATIVE PRODUCT & TECHNOLOGY”
 • Honouring Diamond Exhibitors
 • B2B meetings

9:30 a.m. 
Opening of ticket offices

10:00 a.m. 
Opening of the Fairgrounds

10:00 a.m. – 5:00 p.m.
Presentations of Exhibitors’ offers at the stands

10:00 a.m. – 4:00 p.m. 
5th Polish Mining Congress
“Mining industry of the 21st century - how to explore, extract and process mineral and energy resources while protecting the climate and the environment?”
Organised by:

 • Foundation for the Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation of the Silesian University of Technology,
 • Silesian University of Technology.
  Rooms: 3, 4, 7, 8 (closed event - registration at www.pkg.edu.pl)

11:00 a.m. – 2:00 p.m.
Conference “Coal Mine Methane - Current Status and Challenges”
Programme:
Methods to control and monitor methane emissions.
Legal regulations regarding methane emissions into the atmosphere.
Technologies for capturing and using coal mine methane.
EU methane strategy.
Transformation of the coal sector.
Main Stage, Sector A1 (open event)

11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Presentations by the 13th Silesian Territorial Defence Brigade
Stand B – 41, Sector B  (open event)

11:00 a.m. – 5:00 p.m.
B2B meetings

11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Foreign Mission Visits

12:00 (noon) – 4:00 p.m.
Presentations by Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (Central Mine Rescue Station) from Bytom:

 • training in qualified first aid by CSRG S.A. personnel
 • shows by mine rescuers from CSRG S.A. - Rescue from Height
  Stand B – 40, Sector B  (open event)

 5:00 p.m. 
Closing of the Fairgrounds

9:30 a.m. 
Opening of ticket offices

10:00 a.m. 
Opening of the Fairgrounds

10:00 a.m. – 5:00 p.m.
Presentations of Exhibitors’ offers at the stands

10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Conference “Environmentally friendly heat sources and solid fuels - is there a possible compromise?”
10:00 a.m. - Product liability, general product safety.
11:00 a.m. - Certification of environmentally friendly heat sources.
11:45 a.m. - Combustion of solid fuels in environmentally friendly heat sources, circular nitrogen economy.
12:30 p.m. - Summary and conclusion of the conference.
Room no. 12 (open event)

10:00 a.m. – 5:00 p.m.
B2B meetings:
Organised by: Sandvik Polska Sp. z o.o.
Room no. 25/26 (closed event)

10:30 a.m. – 11:50 a.m.
Presentations of development projects by the Polish State Forests

 • Forests of energy
 • Forest carbon farms
  Main Stage, Sector A1 (open event)

11:00 a.m. – 2:00 p.m.  Foreign Mission Visits

11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Presentations by the 13th Silesian Territorial Defence Brigade
Stand B – 41, Sector B (open event)

11:30 a.m. – 12:00 (noon).
Presentation of Awards in the Competition for Students
“EXPO KATOWICE - INNOVATION IN INDUSTRY”
Main Stage, Sector A1 (open event)

12:00 (noon) – 1:00 p.m.
Press conference
with the participation of a representative from the management of the Katowice City Hall and EXPO Katowice S.A.
Main Stage, Sector A1 (open event)

12:00 (noon) – 4:00 p.m.  Presentations by Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (Central Mine Rescue Station) from Bytom:

 • training in qualified first aid by CSRG S.A. personnel
 • shows by mine rescuers from CSRG S.A. - Rescue from Height
  Stand B – 40, Sector B (open event)

5:00 p.m. 
Closing of the Fairgrounds

9:30 a.m. 
Opening of ticket offices

10:00 a.m. 
Opening of the Fairgrounds

10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Presentations of Exhibitors’ offers at the stands

10:30 a.m. – 11:50 a.m.
Presentations of development projects by the Polish State Forests

 • Small-scale retention
  Main Stage, Sector A1 (open event)

1:00 p.m. 
Closing of the Fair

AGENDA KONFERENCJI Międzynarodowych Targów EXPO KATOWICE

06.09.2022 r. – pierwszy dzień 07.09.2022 r. – drugi dzień 08.09.2022 r. – trzeci dzień 09.09.2022 r. – czwarty dzień

10.00 – 16.00 
5. Polski Kongres Górniczy
„Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?”.
Organizatorzy:

 • Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej,
 • Politechnika Śląska
  Sale: 3, 4, 7, 8 (wydarzenie zamknięte – rejestracja na www.pkg.edu.pl)

12.00 – 16.00 
Konferencja Silesian Energy Storage Forum 2022.
Organizator Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Panele dyskusyjne:

 • Śląski System Magazynowania Energii sposobem na zwiększenie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego”. Tematem panelu będą wyzwania, jakie stawiają mieszkańcom Polski i Śląska aktualne paradygmaty rozwojowe, w tym m.in. dywersyfikacja i regionalizacja bezpieczeństwa energetycznego, jako warunku sine qua non przyszłościowych rynków energii oraz neutralności klimatycznej UE.
 • „Śląski System Magazynowania Energii – formy i możliwości finansowania lokalnych inwestycji w obszarze energetyki nisko- i zeroemisyjnej”. W dyskusji przewidziano udział przedstawicieli sektora finansowego.
 • „Śląski System Magazynowania Energii – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami – wyzwanie technologiczne naszego pokolenia”.
  Panel zgromadzi ekspertów zajmujących się niezawodnością dostaw energii, budową systemów umożliwiających pomiar, transmisję, archiwizację, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych i przede wszystkim zarządzaniem energią ze źródeł odnawialnych na poziomie lokalnym i regionalnym, w kontekście reformy systemu elektroenergetycznego, transformacji energetycznej i krajowego systemu elektroenergetycznego oraz dekarbonizacji.
  Sala nr 1 i 2 (wydarzenie otwarte)

10.00 – 16.00 
5. Polski Kongres Górniczy
„Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?”.
Organizatorzy:

 • Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej,
 • Politechnika Śląska.
  Sale: 3, 4, 7, 8 ( wydarzenie zamknięte – rejestracja na www.pkg.edu.pl )

12.00 – 15.00 
Konferencja "Metan z kopalń węgla kamiennego  - stan aktualny i wyzwania "
Organizator: 
Międzynarodowe Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalni Węgla w Polsce, GIG, JSW SA.
Wsparcie:
Grupa Ekspertów UNECE ds. Metanu z Kopalni Węgla,
Michał Drabik - Grupa Ekspertów ds. CMM, UNECE,
Piotr Kasza – INIG,
Janusz Jureczka - PIG-PIB,
Artur Badylak - JSW SA.
Agenda:
Metody kontroli i monitorowania emisji metanu.
Regulacje prawne w zakresie emisji metanu do atmosfery.
Technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z kopalni węgla.
Strategia metanowa UE.
Transformacja sektora węglowego.
Scena Główna, Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

10.00 – 17.00 
Spotkania B2B:
Organizator: Sandvik Polska Sp. z o.o.
Sala 25/26 (wydarzenie zamknięte)

 

10.00 – 13.00 
Konferencja „Ekologiczne źródła ciepła i paliwa stałe, czy kompromis jest możliwy?”. 
Organizator:
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
10.00 -  Odpowiedzialności za produkt, ogólne bezpieczeństwo produktu.
11:00 -  Certyfikacja ekologicznych źródeł ciepła.
11:45 -  Spalanie paliw stałych w ekologicznych źródła ciepła, obieg zamknięty azotu.
12:30 -  Podsumowanie i  zakończenie konferencji.
Sala nr 12 (wydarzenie otwarte)

10.30 – 11.50 
Prezentacje projektów rozwojowych Lasów Państwowych:

 • Lasy energii
 • Leśne gospodarstwa węglowe
  Scena Główna – Sektor A1 (wydarzenie otwarte)

10.00 – 17.00 
Spotkania B2B
:
Organizator: Sandvik Polska Sp. z o.o.
Sala 25/26 (wydarzenie zamknięte)

10.30 – 11.50 
Prezentacje projektów rozwojowych Lasów Państwowych:

 • Mała retencja
  Scena Główna – Sektor A1 (wydarzenie otwarte)
06/09/2022 – first day 07/09/2022 – second day 08/09/2022 – third day 09/09/2022 – fourth day

10:00 a.m. – 4:00 p.m.
5th Polish Mining Congress
“Mining industry of the 21st century - how to explore, extract and process mineral and energy resources while protecting the climate and the environment?”
Organised by:

 • Foundation for the Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation of the Silesian University of Technology,
 • Silesian University of Technology
  Rooms: 3, 4, 7, 8 (closed event - registration at www.pkg.edu.pl)

12:00 (noon) – 4:00 p.m.
Silesian Energy Storage Forum 2022 Conference. Organised by KOMAG Institute of Mining Technology
Panel discussions:

 • “Silesian Energy Storage System as a way to increase regional energy security”.

During the panel, challenges faced by the residents of Poland and Silesia resulting from current development paradigms, including among others diversification and regionalisation of energy security as a sine qua non for future-oriented energy markets and EU climate neutrality, will be discussed.

 • “Silesian Energy Storage System - funding forms and funding opportunities for local investments in the area of low- and zero-emission energy”.

Representatives from the financial sector have been invited to participate in the discussion as well.

 • “Silesian Energy Storage System - balancing, monitoring and management of microgrids - a technological challenge of our generation”.

The panel will bring together experts dealing with the reliability of energy supply, installation of systems enabling the measurement, transmission, archiving, processing and visualisation of metering data and, above all, the management of renewable energy at local and regional level, in the context of power system reform, energy transition as well as the National Power System (KSE) and decarbonisation.
Room no. 1 and 2 (open event)

10:00 a.m. – 4:00 p.m.
5th Polish Mining Congress
“Mining industry of the 21st century - how to explore, extract and process mineral and energy resources while protecting the climate and the environment?”
Organised by:

 • Foundation for the Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation of the Silesian University of Technology,
 • Silesian University of Technology.
  Rooms: 3, 4, 7, 8 (closed event - registration at www.pkg.edu.pl)

12:00 (noon) – 3:00 p.m.
Conference “Coal Mine Methane - Current Status and Challenges”
Organised by: 
International Centre of Excellence on Coal Mine Methane in Poland, Central Mining Institute (GIG), JSW SA.
Supported by:
UNECE Expert Group on Coal Mine Methane,
Michał Drabik - CMM Expert Group, UNECE,
Piotr Kasza – INIG,
Janusz Jureczka - PIG-PIB,
Artur Badylak - JSW SA.
Programme:
Methods to control and monitor methane emissions.
Legal regulations regarding methane emissions into the atmosphere.
Technologies for capturing and using coal mine methane.
EU methane strategy.
Transformation of the coal sector.
Main Stage
Sector A1 (open event)

10:00 a.m. – 5:00 p.m.
B2B meetings:
Organised by: Sandvik Polska Sp. z o.o.
Room no. 25/26 (closed event)

10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Conference “Environmentally friendly heat sources and solid fuels - is there a possible compromise?”. 
Organised by:
Zakłady Badań i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
10:00 a.m. - Product liability, general product safety.
11:00 a.m. - Certification of environmentally friendly heat sources.
11:45 a.m. - Combustion of solid fuels in environmentally friendly heat sources, circular nitrogen economy.
12:30 p.m. - Summary and conclusion of the conference.
Room no. 12 (open event)

10:30 a.m. – 11:50 a.m.
Presentations of development projects by the Polish State Forests

 • Forests of energy
 • Forest carbon farms
  Main Stage – Sector A1

10:00 a.m. – 5:00 p.m.
B2B meetings:
Organised by: Sandvik Polska Sp. z o.o.
Room no. 25/26 (closed event)

10:30 a.m. – 11:50 a.m.
Presentations of development projects by the Polish State Forests

 • Small-scale retention
  Main Stage – Sector A1
EnglishPolishChinese (Simplified)GermanFrenchItalianSpanishPortugueseUkrainian
X